F-1 Dịch vụ Concierge

AHLI cung cấp các dịch vụ Hỗ trợ cho những học sinh sống với một thành viên trong gia đình/bạn bè và không yêu cầu nhà ở thông qua AHLI. Các dịch vụ này cung cấp cho cha mẹ ruột của học sinh sự hỗ trợ bổ sung để đảm bảo học sinh tận dụng tối đa trải nghiệm trao đổi quốc tế.
Có thể bao gồm:

  • Điều phối viên địa phương được chỉ định cho mỗi học sinh
  • Hướng dẫn điều chỉnh xã hội, học thuật và văn hóa
  • Giám sát các kế hoạch và chuẩn bị của trường đại học
  • Duy trì liên lạc giữa nhà trường, đại lý và phụ huynh
  • Có các lớp dạy kèm ESL, luyện thi SAT/TOEFL và dạy kèm môn học, nếu được yêu cầu
  • Người biện hộ cho học sinh trong các tình huống khó khăn
  • Kiểm tra nhà trọ, nếu cần